СЕРТИФИКАТИ

Удостоверения

Дружектвото е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

Първа група

строежи от високото строителство, принадлежащата му инфрасгруктура, електронни съобцителни мрежи и съоръжение - от трета до пета категория

Трета група

Строежи от енергийната инфраструктура - от трета до пета категория.

 

Четвърта група

Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда - от трета до пета категория

Пета група

отделни видове СМР,съгласно НКИД

Сертификати:

  • Сертификат за качество съгласно изискванията на международния стандарт - ISO 9001:2015
  • Сертификат за управление на здравето и безопасността при работа - ISO 45001:2018
  • Сертификат за система за управление на околната среда - ISO 14001:2015